მთავარი / სიახლეები

ტენდერები

 

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს ბაზრის კვლევას (ფასთა გამოკითხვას)  საპროექტო მომსახურების შესყიდვაზე

 

შესასყიდი საპროექტო მომსახურების სპეციფიკაცია, პროექტის მიწოდების ადგილი, მომსახურების გაწევის  პირობები და ვადები მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად პოტენციური მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) ფლობდეს ფინანსურ, მატერიალურ და შრომის რესურსებს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

ბ) იყოს გადახდისუნარიანი, არ იმყოფებოდეს ლიკვიდაციის რეჟიმში, მის ქონებაზე არ იყოს დადებული ყადაღა, მისი სამეურნეო–ფინანსური საქმიანობა არ იყოს შეჩერებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) არ უნდა გააჩნდეს ბიუჯეტის და/ან საკრედიტო დაწესებულების ვადამოსული დავალიანება;

დ) არ უნდა იყოს შეტანილი შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს მიერ წარმოებულ შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია), რომელსაც არ აქვს გასული შესყიდვებში მონაწილეობის შეზღუდვის კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადა;

ე) გააჩნდეს შესყიდვის ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო უფლებაუნარიანობა;

ვ) აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობითა და საზოგადოების მიერ განსაზღვრულ სხვა მოთხოვნებს.

ასევე პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

 1. რეკვიზიტებს (დასახელება, იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, საკონტაქტო პირ(ებ)ის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია: ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონი).
 2. შესყიდვის ობიექტის განფასებას, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ტექნიკური დავალების 2.11.-ე პუნქტში მოცემული ცხრილის ფორმით.
 3. ინფორმაციას ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილების შესახებ .
 4. შემოთავაზებულ წინადადებას ხელს უნდა აწერდეს პრეტენდენტის ხელმძღვანელი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.
 5. პრეტენდენტმა წინადადების ფასი უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში. ფასი უნდა მოიცავდეს მიმწოდებლის ყველა ხარჯს დაკავშირებულს ვალდებულებების სრულ შესრულებასთან.

 

დალუქულ კონვერტში მოთავსებული ბაზრის კვლევის განაცხადი პოტენციურმა მიმწოდებლებმა უნდა წარადგინონ  სამუშაო დღეებში 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისში” შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა, კანცელარია, ან გააგზავნონ ელ. ფოსტაზე: jaba.tsitsishvili@ktg-tbilisi.ge

განაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადაა - 2018 წლის 28 სექტემბერი 18:00 საათი.

საბოლოო ფასის მიღების მიზნით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ზეპირი ვაჭრობა, რომლის შესახებაც დამატებით გეცნობებათ.

დამატებითი ინფორმაციისა და ცნობების მიღება შესაძლებელია ტელ: 591021902 და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: jaba.tsitsishvili@ktg-tbilisi.ge

 

 

ტექნიკური დავალება

შპს ყაზტრანსგაზ-თბილისის (შემდგომში - შემსყიდველი)

მიერ საპროექტო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადებულ ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად

 

 1. ზოგადი დებულებები

1.1. ბაზრის კვლევა ტარდება საპროექტო მომსახურების (შემდგომში - “საქონელი”) მიმწოდებლის გამოსავლენად.

1.2. პოტენციურ მიმწოდებელს ტექნიკური დავალება გადაეცემა მოთხოვნისთანავე.

 

 1. საპროექტო მომსახურება

2.1. შემსრულებელი ვალდებულია ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში მიაწოდოს დამკვეთს საინჟინრო პროექტები ბეჭდვური ფორმით (3 ეგზემპლარად A3 ფორმატი) და CD დისკზე (dwg, pdf, ტექსტური ნაწილი word, excel);

2.2.  იმ შემთხვევაში თუ ობიექტზე სამონტაჟო სამუშაოები საჭიროებს ნებართვის მოპოვებას შესაბამისი სამსახურებიდან,  შემსრულებელმა  უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია 5 სამუშაო დღეში  (გეგმა, გენგეგმა ქაღალდზე 4 ეგზემპლიარი და ელექტრონული ვერსია CD დისკზე dwg, gis shp);

2.3. სამუშაოების შესრულებისას მკაცრად დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის, შესაბამისი ტექნიკური პირობისა და დამკვეთთან მოქმედი შიდა სტანდარტების  მოთხოვნები

2.4. პროექტის შესრულების ვადები აითვლება დამკვეთზე დოკუმენტაციის  მიწოდებისთანავე.  (ელ-ფოსტით ან მიღება ჩაბარების აქტით)

2.5. საზღაურის ოდენობები ივსება მიმწოდებლის მიერ.

2.6. ანგარიშსწორება განხორციელდება თვეში ერთხელ, ყოველი მომდევნო თვის 10 (ათი) რიცხვამდე, საანგარიშო პერიოდში გაწეულ მომსახურებასათან დაკავშირებით მხარეთა შორის გაფორმებული ერთიანი მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი ანგარიშფაქტურის  საფუძველზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. ამასთან, ერთიანი მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ფაქტიურად გაწეული მომსახურების საფუძველზე და არ არის დაკავშირებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურში წარდგენილი პროექტის შეთანხმებასთან.

2.7. ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანისათვის მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობითა და ხელშეკრულების შესაბამისად.

2.8. მომსახურების გაწევის ვადების დარღვევისათვის, რომელზედაც ვრცელდება გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების წესები, დამკვეთი უფლებამოსილია გაანახევრის ან გაანულოს შემსრულებლისთვის გადასახდელი საზღაური.

2.9. მომსახურების გაწევის ვადების დარღვევისათვის, რომელზედაც არ ვრცელდება გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების წესები, დამკვეთი უფლებამოსილია დააკისროს მას პირგასამტეხლო გადასახდელი საზღაურის 0,1%-ის ოდენობით ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

2.10. თუ შემსრულებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდის ვალდებულება, დამკვეთი უფლებამოსილია შეამციროს შემსრულებლისთვის გადასახდელი საზღაური მასზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით.

 

 

 

 

2.11. ტექნიკური დავალება:

ობიექტის ტიპი

პაკეტის საფასური ლარი (სიმძლავრე)

გარე (დღგ- ჩთ) (ივსება მიმწოდებლის მიერ)

შიდა (დღგ- ჩთ) (ივსება მიმწოდებლის მიერ)

ვადები (სამუშაო დღეები)

საცხოვრებელი ფართი (400 ლარიანი მიერთების საფასური , შიდა ქსელზე მხოლოდ ერთი წერტილის მოწყობის მოთხოვნით საფასურის ფარგლებში-სტანდარტული   პირობა)

400( 0-6)

8 (რვა) სამუშაო დღე

საცხოვრებელი ფართი (400 ლარიანი მიერთების საფასური , შიდა ქსელზე მხოლოდ ერთი არასტანდარტული ან  სტანდარტული დამატებითი  წერტილის  მოწყობით)

კერძო სახლი (400 ლარიანი მიერთების საფასურით ,არასტანდარტული ან  სტანდარტული დამატებითი წერტილების მოწყობით)

არასაყოფაცხოვრებო  ფართი

საცხოვრებელი ბინა კორპუსში (რომელზეც  არ  ვრცელდება ახალი  მიერთების საფასური)

კერძო სახლი (რომელზეც  არ  ვრცელდება ახალი  მიერთების საფასური)

 

 

საცხოვრებელი ბინა კორპუსში

1800 (6-10)

 

 

კერძო სახლი

 

 

არასაყოფაცხოვრებო  ფართი

 

 

ერთდროულად ორი დან ოცის ჩათვლით ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის რომელზეც ვრცელდება მიერთების საფასური

400( 0-6)

მხოლოდ რეგულირებული    -----ლარი

0-163 -8 დღე, 16-653-10 დღე,653+ 15 დღე

ერთდროულად  ოცი-დან ორმოცდაათა-მდე  ათამდე ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის რომელზეც ვრცელდება მიერთების საფასური

 

 

მიუხედავად ბინების რაოდენობისა

ერთდროულად  ორმოცდაათიდან-დან ასა-მდე  ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის რომელზეც ვრცელდება მიერთების საფასური

 

 

ერთდროულად  ასიდან -დან ზევით  ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის რომელზეც ვრცელდება მიერთების საფასური

10 (ერთ.ბინაზე)

5 (ერთ.ბინაზე)

 

 

 

 


მენიუ

  დაგვიკავშირდით

 •   თბილისი, მიცკევიჩის ქ. 18ა
 •   240 40 04
 •   სწრაფი რეაგირების სამსახური: 114
 •   240 40 04, 237 64 93
 • public@ktg-tbilisi.ge
შეტყობინება

ონლაინ დახმარება